ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1998 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ...